ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ενημέρωσή σας μπορεί να γίνεται στα τηλέφωνα του Πολιτικού Εφετείου Θράκης:

για πινάκια, αποφάσεις, δικασίμους, απόγραφα κλπ: 2531060413, 2531060414.

για προσδιορισμό εφέσεων, αγωγών, αναιρέσεις: 2531060401.