Αίτηση δικηγόρων για συμμετοχή στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών

Από το υπουργείο Οικονομικών μας απεστάλη η ακόλουθη ενημέρωση για όσους Δικηγόρους επιθυμούν να συμμετέχουν στη κλήρωση για το Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και σχολαζουσών κληρονομιών:

Σύμφωνα με την αριθ. Δ.Κ.Π. 1198619/30-12-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ.Κ.Π. 1018796/29-1-2014 και Δ.Κ.Π. 1039882/4-3-2014 όμοιες, περί του Μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών θα συμμετέχουν στην κλήρωση του Ιανουαρίου 2017 όσοι υποβάλλουν αίτηση μέχρι και την 31-10-2016

Η αίτηση εγγραφής τόσο για τα φυσικά πρόσωπα όσο και για τα νομικά πρόσωπα μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www1.gsis.gr/gspp/portal/el/eggrafa/5

Η αίτηση των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν στην Υπηρεσία μας στη διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

Πειραιώς & Κολωνού 2

104 37 ΑΘΗΝΑ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

Τμήμα Γ – Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών – Σχολαζουσών Κληρονομιών

Τηλέφωνο: 210-5242261