Ανακοίνωση – Ενημέρωση σχετικά με τον Λ.Ε.Δ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ Λ.Ε.Δ.Ε.

Δράμα 10-8-2018

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Τις τελευταίες ημέρες έχουν αποσταλεί από τον Λ.Ε.Δ.Ε. ενημερωτικές επιστολές σχετικά με τις οφειλές των μελών του από συνδρομές παρελθόντων ετών (έως και το έτος 2017). Η σχετική διαδικασία επαναλαμβάνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα (είχαν αποσταλεί παρόμοιες επιστολές το 2015), προκειμένου αφενός να υφίσταται ενημέρωση για τις υποχρεώσεις των μελών του σωματείου και αφετέρου για την εύρυθμη οικονομική διαχείριση αυτού. Ειδικά για τους συναδέλφους μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, οι όποιες τυχόν οφειλές αυτών, αφορούν χρονικά διαστήματα μετά τον Απρίλιο του 2014, όταν, λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών, διακόπηκε η καταβολή των εισφορών προς τον Λ.Ε.Δ.Ε. από το Δικηγορικό Σύλλογο (σχετική έγγραφη ενημέρωση είχε αποσταλεί σε όλους τον Μάιο του 2014) και κάθε μέλος του ανέλαβε την καταβολή αυτή εξ ιδίων.

Στις ανωτέρω ενημερωτικές επιστολές αναφέρονται αναλυτικά τα χρονικά διαστήματα στα οποία αφορούν οι τυχόν οφειλές, θα πρέπει δε να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με την ΚΥΑ 61247/2015 από 1-9-2015 υφίσταται πλέον για τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. παρακράτηση 5 % επί της αξίας των γραμματίων προείσπραξης ασφαλιστικών εισφορών που εκδίδει για κάθε παράσταση ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος, η οποία όμως για τεχνικούς λόγους προσαρμογής των ηλεκτρονικών συστημάτων, εφαρμόστηκε από 1-1-2016 με αποτέλεσμα, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2015 έως 31-12-2015 αφενός να μην έχει εισπραχθεί το ανωτέρω ποσό (5 % επί της αξίας των γραμματίων) και αφετέρου τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. που δεν κατέβαλαν οικειοθελώς την συνδρομή τους για το διάστημα αυτό, να την οφείλουν. Το ως άνω ποσοστό του 5 % που καταβάλει το κάθε μέλος του Λ.Ε.Δ.Ε. μέσω των γραμματίων προείσπραξης, καλύπτει την εκάστοτε ετήσια συνδρομή του (για το έτος 2018 ανέρχεται αυτή στα 418 ευρώ) και όποιο τυχόν, επιπλέον της ετήσιας συνδρομής, ποσό καλύπτει την «αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του ίδιου Δικηγορικού Συλλόγου», έως του διπλασίου αυτής. Το επιπλέον του διπλασίου της ετήσιας συνδρομής ποσό, επιστρέφεται στο μέλος που το κατέβαλε. Πέραν των ανωτέρω έχει ψηφισθεί από την Γενική Συνέλευση της 3-6-2018 η συνέχιση της εφαρμογής του συστήματος «αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του ΛΕΔΕ», για την επόμενη τριετία (επιδότηση των μελών που δεν κάλυψαν το ποσό της ετήσιας συνδρομής από τα γραμμάτια προείσπραξης).

Στις σημερινές συνθήκες, η ύπαρξη και εύρυθμη λειτουργία ενός συλλογικού οργάνου με συμμετοχή 7.000 δικηγόρων από 59 Δικηγορικούς Συλλόγους της περιφέρειας, όπως ο Λ.Ε.Δ.Ε., ο οποίος επιδιώκει την υποστήριξη, όσων εξ αυτών, βρίσκονται, περιστασιακά ή μόνιμα, σε κατάσταση αδυναμίας υποστήριξης βιοτικών αναγκών, αποτελεί σημαντικό και απαραίτητο εργαλείο για την αξιοπρεπή αντιμετώπιση των προβλημάτων που απειλούν ακόμη και την επιβίωσή μας.

 

Οι παροχές που ο Λ.Ε.Δ.Ε. προβλέπει για τα μέλη του:

Νέα μέλη- Εισφορά εγγραφής

(α) Τα νέα μέλη που θα εγγραφούν για πρώτη φορά στο Λ.Ε.Δ.Ε., μετά την 1/6/2018 και  εντός 5ετίας από την ημερομηνία ορκωμοσίας τους, θα τύχουν προνομίων ως εξής:

 • Μηδενική καταβολή συνδρομών για 3 έτη
 • Μηδενική  εισφορά εγγραφής
 • Πλήρης χορήγηση των ενισχύσεων του Λ.Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού

(Θα καταβάλλουν κανονικά την εισφορά της ΚΥΑ 61247/15 μέσω των γραμματίων  προκαταβολής εισφορών)

(β) Τα μέλη που θα εγγραφούν για πρώτη φορά, μετά την συμπλήρωση 5ετίας  από την ορκωμοσία τους, θα καταβάλλουν εισφορά εγγραφής 20,00 ευρώ εφάπαξ.

(γ) Τα μέλη που έχουν διαγραφεί από τον Λ.Ε.Δ.Ε. και επιθυμούν την επανεγγραφή τους, θα καταβάλλουν μηδενική εισφορά εγγραφής

Τακτική ετήσια συνδρομή

Για το έτος 2018, ορίσθηκε στο ποσό των 418,00 ευρώ

Για το έτος 2019, ορίσθηκε στο ποσό των 428,00 ευρώ

Για το έτος 2020, ορίσθηκε στο ποσό των 438,00 ευρώ

Η τακτική ετήσια συνδρομή ήταν σταθερή από 5/4/2014 στο ποσό των 408,00 ευρώ και  η  αύξηση ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% περίπου ανά έτος

Εισφορά της ΚΥΑ 61247/2015 και εφαρμογή «αλληλεγγύης μεταξύ μελών του ίδιου Δικηγορικού Συλλόγου»

Για τα έτη 2018, 2019, 2020 θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται η επιδότηση των ετησίων συνδρομών από τα ποσά της αλληλεγγύης που θα καταβάλλουν τα μέλη μέσω των γραμματίων προκαταβολής εισφορών.

Το ποσό της καταβληθείσης αλληλεγγύης, κατά έτος, θα είναι ισόποσο της τακτικής συνδρομής στο Λ.Ε.Δ.Ε.

Το επί πλέον καταβληθέν ποσό (πλέον του διπλασίου της ετήσιας συνδρομής), θα επιστρέφεται στο μέλος, ως πιστωτικό υπόλοιπο, ή θα συμψηφίζεται με οφειλές του προηγουμένων ετών, εφόσον φυσικά υφίστανται οφειλές του.

Οφειλές μελών από τακτικές συνδρομές

(α) Οι οφειλόμενες συνδρομές στο Λ.Ε.Δ.Ε., που αφορούν διάστημα πριν από την 1/9/2015 (ημερομηνία θέσπισης του νέου πόρου), θα μπορούν να καταβληθούν στο Λ.Ε.Δ.Ε. ως εξής:

 • άτοκα, στην περίπτωση που καταβληθούν εφάπαξ
 • με προνομιακό μειωμένο επιτόκιο (στο ½ του δικαιοπρακτικού), στην περίπτωση που καταβληθούν  με διακανονισμό σε δόσεις.

(β) Οι οφειλόμενες συνδρομές που αφορούν διάστημα 1/9/2015-31/12/2017, θα μπορούν να καταβληθούν στο Λ.Ε.Δ.Ε. ως εξής:

 • άτοκα, στην περίπτωση που καταβληθούν μέχρι την 31/12/2019
 • έντοκα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, στην περίπτωση που καταβληθούν μετά την 31/12/2019

(γ) Οι οφειλόμενες συνδρομές των μελών, εφόσον εξαντληθούν όλα τα περιθώρια για την καταβολή τους, θα αναζητούνται δικαστικά στην περίπτωση που θα κινδυνεύουν με παραγραφή.

Η αίτηση για διακανονισμό των οφειλών (υπόδειγμα αίτησης υπάρχει στην ιστοσελίδα του Λ.Ε.Δ.Ε. – lede.gr) μπορεί να αποσταλεί στον Λ.Ε.Δ.Ε. μέσω fax (210-8822914) ή e-mail (info@lede.gr).

 

Ενισχύσεις

Από 1/6/2018 καθιερώνεται νέα παροχή στα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. «επίδομα εξωσωματικής γονιμοποίησης», το οποίο, θα χορηγείται στις γυναίκες-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ηλικίας 35-50 ετών που δεν έχουν λάβει επίδομα τοκετού και για μία μόνο φορά, με την υποβολή των απαραίτητων ιατρικών βεβαιώσεων που ορίζει ο Κανονισμός του Λ.Ε.Δ.Ε.

Το ποσό του «επιδόματος» αυτού θα ανέλθει στο ποσό των 1.000,00 ευρώ, (ισόποσο του επιδόματος τοκετού).

Πέραν τούτου, από 1/6/2018, οι υπόλοιπες ενισχύσεις που χορηγεί ο Λ.Ε.Δ.Ε. αναπροσαρμόζονται ως εξής:

 • ΗΧΕ λόγω ασθενείας  50,00 ευρώ ημερησίως (από 40,00 ευρώ έως 31-5-2018 – αύξηση 25%).

Δεν χορηγείται αποζημίωση για τις ημέρες του Σαββατοκύριακου και Αργιών.

 • Επίδομα τοκετού 1.000,00 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 20 ημέρες ΗΧΕ (από 800,00 ευρώ έως 31-5-2018)

Εφάπαξ χρηματική ενίσχυση συν/σης, ΜΟΑ και θανάτου, συνολικού ποσού 10.000 ευρώ για 23 έτη συμμετοχής στο Λ.Ε.Δ.Ε. και προσαύξηση ποσού 100 ευρώ για κάθε επί πλέον έτος συμμετοχής πέραν των 23 ετών.

Συνεπώς οι παροχές που ο Λ.Ε.Δ.Ε. προβλέπει για τα μέλη του είναι σήμερα:

 1. Ημερήσια Χρηματική Ενίσχυση λόγω ασθενείας (50 €/εργάσιμη ημέρα)
 2. ΗΧΕ ως επίδομα τοκετού (1000 €)
 3. ΗΧΕ ως επίδομα στράτευσης (50 €/εργάσιμη ημέρα)
 4. Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξιοδότησης (10.000 € πλέον 100 € για κάθε έτος συμμετοχής άνω των 23)
 5. Εφάπαξ ενίσχυση λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας (ομοίως με το ανωτέρω)
 6. Εφάπαξ ενίσχυση λόγω θανάτου (ομοίως με το ανωτέρω)
 7. Επίδομα εξωσωματικής γονιμοποίησης (1000 €)

Ο Λ.Ε.Δ.Ε. διαθέτει την 31-12-2017:

 • αποθεματικό που ανέρχεται στο ποσό των 16.700.077,84 €
 • ιδιόκτητα γραφεία στην Αθήνα (Αχαρνών 29)
 • τρεις μόνιμους υπαλλήλους

Κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2011 έως 31-12-2017, περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης της χώρας μας, χορήγησε στα μέλη του, άμεσα και χωρίς καθυστέρηση, ενισχύσεις ποσού 31.924.816,70 €, ενώ η εισπραξιμότητα των συνδρομών για το έτος 2017 ανήλθε σε ποσοστό 80,26 %.

Όλες οι πρωτοβουλίες του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε. ενεργοποιούνται μετά την εκπόνηση αναλογιστικής οικονομοτεχνικής μελέτης (η τελευταία παραγγέλθηκε με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Δ.Σ. τον Ιανουάριο του 2018 και παραδόθηκε τον Απρίλιο του 2018) υποβάλλονται δε, όταν αυτό προβλέπεται στο καταστατικό του, για έγκριση στην ετήσια τακτική Γ.Σ. αυτού.

 

Ήδη το Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με ασφαλιστικές εταιρείες, ούτως ώστε από 1-1-2019 να προσφέρει στα μέλη του, δωρεάν, την κάλυψη αστικής ευθύνης κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, έως του ποσού των 100.000 €, ενώ προγραμματίζει την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών του μέσω ψηφιακών και ηλεκτρονικών μέσων εύκολα προσβάσιμων σε όλους.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε. της 30-7-2018, προσλήφθηκαν δύο συνάδελφοι, αρχικά για δύο μήνες (Αύγουστο και Σεπτέμβριο), οι οποίοι διατέθηκαν άμεσα στο ΤΥΔΕ, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εκκαθαρίσεις νοσηλίων συναδέλφων που «λιμνάζουν» από το έτος 2010 και εντεύθεν και δεν έχουν μέχρι σήμερα καταβληθεί, λόγω έλλειψης προσωπικού του Ταμείου και εγκρίθηκε κονδύλιο 600,00 €, το οποίο επίσης διατέθηκε άμεσα στο ΤΥΔΕ, για την προμήθεια εξοπλισμού (αναλώσιμων υπολογιστών, χαρτί εκτύπωσης, αγορά μηχανήματος scanner κλπ.) λόγω της τραγικής κατάστασης στην οποία δυστυχώς έχει περιέλθει αυτό.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

θα πρέπει να ληφθεί υπ όψιν απ` όλους μας ότι οι δυνατότητες αντιμετώπισης κρίσιμων ζητημάτων που απειλούν την ίδια την ύπαρξη του κλάδου μας, εξαρτώνται, εν πολλοίς, από την οργανωμένη και συστηματική υπεράσπιση όσων διαφυλάσσουν την αξιοπρέπειά μας και συλλογικά μπορούν να μας εξασφαλίσουν την αλληλεγγύη που είναι απαραίτητη.

Ο Λ.Ε.Δ.Ε. αποτελεί σωματείο – ιδιάζουσα μορφή αυτασφαλιστικού φορέα – και είναι δομημένος με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών του. Είναι ένας πρωτοποριακός θεσμός για την χώρα μας, ο οποίος βέβαια δοκιμάστηκε έντονα, όταν η Ελλάδα εισήλθε στην περίοδο της έντονης οικονομικής κρίσης. Παρά τα αρνητικά γεγονότα όμως κατάφερε να ανταπεξέλθει στις δύσκολες συγκυρίες και σήμερα είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα, απρόσκοπτα και με υποδειγματική ταχύτητα στην καταβολή των παροχών του, σε αντίθεση με την εικόνα που εμφανίζουν οι δημόσιοι φορείς με παρεμφερή σκοπό. Σήμερα Ο Λ.Ε.Δ.Ε. είναι ο μοναδικός φορέας πανελληνίως, ο οποίος προέβη σε παροχή κινήτρων για την είσοδο νέων συναδέλφων αλλά και επανεγγραφή όσων τυχόν αποχώρησαν, όπως ανωτέρω αναλυτικά περιγράφεται, ενώ προσθέτει συνεχώς νέες παροχές στα μέλη του.

Συμπερασματικά, παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία, ο Λ.Ε.Δ.Ε. αντιδρώντας άμεσα και καίρια, κατάφερε να ανταπεξέλθει στο ρόλο του. Η ύπαρξη και εύρυθμη λειτουργία του, αποτελεί ένα στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί γιατί αφορά όλους μας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα www.lede.gr

 

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας και Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΠΟΥΛΙΟΣ