Αποχή Δικηγόρων Δράμας από 1-7-2016 με 15-9-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Η Γενική Συνέλευση του ∆ικηγορικού Συλλόγου ∆ράµας που συνήλθε εκτάκτως την Παρασκευή 24.06.2016 αποφάσισε την παράταση της αποχής των ∆ικηγόρων ∆ράµας από την Παρασκευή 01.07.2016 έως και τη Πέµπτη 15.09.2016.- ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΤΗΣ 3-6-2016 ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΕΧΟΥΝ ΑΠΟ: