Χορηγηθείσες ενισχύσεις Λ.Ε.Δ.Ε. προς τα μέλη του Ιούνιος – Αύγουστος 2017

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Αχαρνών 29-10439 Αθήνα
Τηλ.: 210-8822076 / Φαξ: 210-8822914 / Εmail: info@lede.gr                                                                                  
Αθήνα 27 Ιουνίου 2017
Αριθ. Πρωτ. 1735
Πληροφορίες: Δημ. Αντωνοπούλου
                                   Ηλ. Μιχόπουλος
Προς
-τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων-μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.
-τον Πρόεδρο της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος
-την Πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων των Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας
-όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 1/6/201731/8/2017, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 327.391,95 ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας 56.560,00  ευρώ σε 60 μέλη
Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού 12.800,00  ευρώ σε 16 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης 168.330,43 ευρώ σε 15 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω Μ.Ο.Α. 55.495,65 ευρώ σε 4 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω θανάτου 29.460,87 ευρώ σε 3 μέλη
Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση 4.745,00 ευρώ σε 2 μέλη

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. να αναρτήσουν την παρούσα ανακοίνωση στις ιστοσελίδες τους, για ενημέρωση των μελών τους.

Η Διευθύντρια

ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ