Δελτίο Τύπου Απάντηση στην «Πόλη και Ζωή»

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΔΡΑΜΑΣ, Τ.Κ. 661 32

Τηλ.: 25210 – 23540, 22694, 55448, 55449, 55456

Φαξ: 25210 – 55332, 55455

http://www.dsdr.gr    •     e-mail: info@dsdr.gr

Δράμα 13-10-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επί των όσων το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει δημοσιοποιήσει η Δημοτική Παράταξη του Δήμου Δράμας «Πόλη και Ζωή» με δελτία τύπου προς τα ΜΜΕ της πόλης μας, αλλά και όσων ο επικεφαλής αυτής κ. Παύλος Ζαχαριάδης δήλωσε στην τηλεοπτική εκπομπή «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ» του σταθμού STAR Β. Ελλάδος και στο δημοσιογράφο κ. Αθ. Φυλακτό, την 4-10-2016 σχετικά με τη στάση του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας κατά τη διαδικασία πρόσληψης μετά από προκήρυξη, δικηγόρου στο Δήμο Δράμας, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

Α. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας, όπως και όλοι οι Δικηγορικού Σύλλογοι της χώρας, δυνάμει του Ν 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) αποτελεί αυτοδιοικούμενο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σωματειακής μορφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω νομοθέτημα και ταυτοχρόνως αποτελεί φορέα της Κεντρικής Κυβέρνησης, με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπονται για τους φορείς αυτούς. Συνακόλουθα έχει την υποχρέωση εφαρμογής των κανόνων, των διατάξεων και των νόμων που θέτουν σε εφαρμογή, τόσο οι φορείς της κεντρικής εξουσίας, κυρίως η Βουλή, όσο και οι φορείς της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, δηλαδή οι Δήμοι και οι Περιφέρειες.

Β. Η συγκεκριμένη προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης δικηγόρου στο Δήμο Δράμας, εκδόθηκε από το αρμόδιο προς τούτο όργανο, σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων, τον Δήμαρχο Δράμας και, όπως κάθε απόφαση μονομελούς (όπως στην περίπτωση αυτή) ή πολυμελούς οργάνου της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού μπορεί να προσβληθεί, εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, από οποιονδήποτε κρίνει πως πάσχει τυπικά ή ουσιαστικά, στις αρμόδιες Διοικητικές Αρχές (Γ.Γ. της Περιφέρειας και Επιτροπή του άρθρ. 150 Κώδικα Δήμων) καθώς και στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας, όπως ρητά προβλέπεται στο Σύνταγμά μας.

Γ. Από την ώρα που μια εκτελεστή πράξη της διοίκησης, όπως η εν λόγω προκήρυξη, ακολουθήσει τη νόμιμη οδό και περιβληθεί τον απαιτούμενο από τις κείμενες διατάξεις τύπο, η εφαρμογή της είναι υποχρεωτική για όλους όσους αφορά και η τυχόν αντίθετη ενέργεια από τους αρμόδιους, αποτελεί πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα με αυστηρές ποινές, όπως είναι ευνόητο.

Δ. Σύμφωνα με το άρθρ. 43 του Ν. 4194 / 2013 μόλις κοινοποιηθεί στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο προκήρυξη για την κάλυψη θέσης δικηγόρου στο δημόσιο τομέα, αυτός υποχρεούται να ορίσει τρία από τα μέλη του, ως μέλη της επιτροπής που θα κρίνει τους υποψηφίους, με τα προσόντα που αυτά θα πρέπει να έχουν και ορίζονται ρητά στην ανωτέρω διάταξη, η οποία επιτροπή, υπό την προεδρία λειτουργού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που ορίζεται από τον Πρόεδρο αυτού και με τη συμμετοχή εκπροσώπου του φορέα πρόσληψης, εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, οφείλει να ολοκληρώσει την όλη διαδικασία.

Ε. Από τα ανωτέρω συνοπτικά εκτεθέντα προκύπτει σαφώς ότι, στην εν λόγω περίπτωση και εφόσον η Δημοτική Παράταξη «Πόλη και Ζωή» καθώς και ο επικεφαλής αυτής κ. Παύλος Ζαχαριάδης είχε οποιαδήποτε ένσταση κατά της συγκεκριμένης προκήρυξης και του περιεχομένου αυτής, η οποία σημειωτέον αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αρμόδιου φορέα, δηλαδή στην περίπτωση αυτή του Δήμου Δράμας και των νόμιμων οργάνων του, θα μπορούσε να την προσβάλλει, είτε στα αρμόδια Διοικητικά Όργανα όπως ανωτέρω αναφέρουμε  (Γ.Γ. Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης και Επιτροπή του άρθρ. 150 Κώδικα Δήμων), διαδικασία που η συγκεκριμένη παράταξη έχει ακολουθήσει πλείστες όσες φορές στο παρελθόν κατά αποφάσεων των οργάνων του Δήμου Δράμας, είτε ακόμη και στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια. Από τη στιγμή όμως που δεν το έπραξε, είναι τουλάχιστον αλυσιτελές να επιζητά από το Δικηγορικό Σύλλογο Δράμας και τα μέλη αυτού, τα οποία συμμετείχαν στην εν λόγω επιτροπή και τα οποία νομίμως ορίστηκαν από το αρμόδιο προς τούτο όργανο, να μην εφαρμόσουν το νόμο, δηλαδή να αρνηθούν να εκτελέσουν ευθύνες και αρμοδιότητες που η ίδια η Πολιτεία τους έχει αναθέσει, γιατί ενδεχομένως διαφωνούν με το περιεχόμενο της σχετικής εκτελεστής πράξης της διοίκησης. Αλίμονο εάν οποιοσδήποτε πολίτης, πολλώ δε μάλλον όταν αυτός έχει την ιδιότητα του νομικού, αποφάσιζε, ό ίδιος ή κατόπιν παροτρύνσεως, να μην εφαρμόσει μια διάταξη δημοσίου χαρακτήρα, ένα νόμο δηλαδή, γιατί διαφωνούσε με το περιεχόμενό του. Σημειωτέον ότι η εν λόγω Επιτροπή επιλογής λειτούργησε πλήρως νομότυπα, με τα εχέγγυα της αμεροληψίας που απαιτεί ο  Νόμος, διαψεύδοντας οποιαδήποτε αντίθετη περί αυτού δήλωση του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΖΩΗ» του Δήμου Δράμας.

Στ. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας, σεβόμενος το ρόλο που του έχει ανατεθεί από την Πολιτεία, όπως έχει πράξει και στο παρελθόν (π.χ. δημοψήφισμα της 5-7-2015) δεν παρεμβαίνει στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας, η οποία ασκείται από τα αρμόδια προς τούτο όργανα, όχι γιατί δεν έχει άποψη επί των τεκταινομένων, τόσο ό ίδιος ως νομικό πρόσωπο, μέσω των εκλεγμένων οργάνων του, όσο και τα μέλη αυτού, αλλά γιατί φρονεί ότι η συμμετοχή του στις διαδικασίες που του έχει εμπιστευθεί ο νομοθέτης, πρέπει να είναι άψογη, συνεπής, επιστημονικά τεκμηριωμένη και κυρίως αμερόληπτη, προκειμένου οι πολίτες να κρίνουν τις αποφάσεις της πολιτικής εξουσίας ανεπηρέαστοι αλλά και για να διατηρεί το κύρος που του αναλογεί. Για το λόγο αυτό και, παρά το γεγονός ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα δελτία τύπου της Δημοτικής Παράταξης «Πόλη και Ζωή» και οι δηλώσεις του επικεφαλής αυτής κ. Παύλου Ζαχαριάδη θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ακόμη και προκλητικές για το Δικηγορικό Σύλλογο Δράμας, επιλέξαμε να δημοσιοποιήσουμε την άποψή μας, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που ανατέθηκε από την Πολιτεία στα μέλη μας, προκειμένου αυτή να περαιωθεί σε, κατά το δυνατόν ήρεμο και συνεπές προς τις υποχρεώσεις τους, κλίμα, όπως και τελικά συνέβη.

Ζ. Συμπερασματικά θα θέλαμε να τονίσουμε για μια φορά ακόμη ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας δεν αποτελεί κομματική ή δημοτική παράταξη και συνεπώς δεν συμμετέχει στην πολιτική, επιδιώκοντας να διατηρήσει τη νηφαλιότητα και τη σοβαρότητα που απαιτούν οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες που οι κανόνες της πολιτείας, από τη γέννηση ακόμη του Ελληνικού κράτους, έχουν αποδώσει στους Δικηγορικούς Συλλόγους. Οι δικηγόροι της χώρας και της Δράμας ειδικότερα, έχουν αποδείξει διαχρονικά, αλλά ιδιαίτερα τα τελευταία, δύσκολα για όλους τους Έλληνες, χρόνια, ότι ξέρουν και μπορούν να μάχονται, εντός πάντα του πλαισίου που θέτει η νομιμότητα, τόσο για τα δίκαια αιτήματά τους, όσο και για τα δίκαια των συμπολιτών τους, παρά το γεγονός ότι, τις περισσότερες φορές, δεν βρίσκουν συμμάχους και συμπαραστάτες, ιδιαίτερα μάλιστα από τους φορείς της πολιτικής εξουσίας, οι οποίοι φροντίζουν να θυμούνται το Δικηγορικό Σύλλογο και τα μέλη αυτού όταν θέλουν να τον εμπλέξουν σε πολιτικά παιχνίδια και όχι π.χ. όταν αυτός απεργεί επί επτά μήνες επιχειρώντας να προασπίσει τα δικαιώματα των μελών του αλλά και των συμπολιτών μας. Οι «πατρικές» παραινέσεις, οι οξείες προκλήσεις και οι αναιτιολόγητες παραπομπές στην κρίση της τοπικής κοινωνίας, μπορεί να είναι μέρος του πολιτικού παιχνιδιού όσων τις επιλέγουν, αφορούν όμως άλλους χώρους και όχι το χώρο της  εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο οποίος, ορθά κατά τη γνώμη μας, είναι δομημένος με άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία, παρά τα φαινόμενα και τα κελεύσματα των καιρών, εμείς θα εξακολουθήσουμε να υπηρετούμε.

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας

Αναστάσιος Μ. Πούλιος