Επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων κατά δασικών χαρτών & Συμμετοχή Δικηγόρων ως Προέδρων αυτών

Με το ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» προβλέπεται η συγκρότηση των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων κατά δασικών χαρτών με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, δικηγόρου παρ’ Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω ως Προέδρου.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ν. 3889/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) αντικείμενο των Επιτροπών είναι η εξέταση

α) των αντιρρήσεων που υποβάλλονται κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη που αναρτήθηκε από φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και τους οικείους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του εννόμου συμφέροντος τους εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα στις επίμαχες εκτάσεις, καθώς και

β) των αντιρρήσεων κατά τής παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, που μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και, ιδίως, το Ελληνικό Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων.

Η ΕΠ.Ε.Α. αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις αντιρρήσεις εφαρμόζοντας τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, χωρίς να αποφαίνεται για θέματα ιδιοκτησίας. Η λειτουργία των ΕΠ.Ε.Α. διέπεται από τις διατάξεις τού Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Αν το κρίνει αναγκαίο η ΕΠ.Ε.Α. μπορεί να διενεργεί αυτοψίες, να ζητεί επιπλέον στοιχεία από την οικεία δασική υπηρεσία, να καλεί στις συνεδριάσεις της το ειδικό τεχνικό-επιστημονικό προσωπικό τού Δασαρχείου ή της Διεύθυνσης Δασών, ενώ για την επίλυση νομικών και τεχνικών ζητημάτων μείζονος σημασίας μπορεί να ζητεί γνωμοδότηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ή το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών.

Με βάση τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. επί των ασκηθεισών αντιρρήσεων, ο δασικός χάρτης συμπληρώνεται και διορθώνεται από την αρμόδια υπηρεσία.

Με το ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, πέραν του επανακαθορισμού της σύνθεσης των μελών των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) επί δασικών χαρτών ως προς την ιδιότητα του προέδρου αυτών, που πλέον είναι Δικηγόρος, προβλέπεται η δυνατότητα καθορισμού με κ.υ.α. αποζημίωσης για τον Πρόεδρο, τα μέλη και τους γραμματείς των ΕΠ.Ε.Α., κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 49 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» προβλέπει τα εξής

: «Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων

1. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 3889/2010 (Α ́ 182) αντικαθίστανται ως εξής: «Οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων αποτελούνται από:

α) έναν (1) δικηγόρο τουλάχιστον παρ’ εφέταις υποδεικνυόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο ή έτερο δικηγορικό σύλλογο της Επικράτειας, με τον αναπληρωτή του, ως πρόεδρο,

β) έναν (1) δασολόγο, υπάλληλο του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα και

γ) έναν (1) μηχανικό με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία που έχει δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος, υποδεικνυόμενο από τον οικείο επιστημονικό σύλλογο, ως μέλη.

Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται και ο Γραμματέας της ΕΠ.Ε.Α. με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι μπορεί να είναι υπάλληλοι του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετεί- ται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/1982.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 3889/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καταρτίζεται Μητρώο των ΕΠ.Ε.Α. στο οποίο μετέχουν τριάντα (30) αναπληρωματικά μέλη έκαστης κατηγορίας τα οποία υποδεικνύονται από τους οικείους επιστημονικούς συλλόγους, προκειμένου να αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη σε περίπτωση κωλύματός τους. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την τήρηση του Μητρώου και τη διαδικασία αναπλήρωσης.».

3. Στο άρθρο 18 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:

«7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να καθορίζεται αποζημίωση για τον Πρόεδρο, τα μέλη και τους γραμματείς των ΕΠ.Ε.Α., κατά παρέκκλιση του ν. 4354/2015 (Α ́ 176). Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και το ύψος της αποζημίωσης. Η αποζημίωση αυτή βαρύνει το Πράσινο Ταμείο.»

4. Στο τέλος του άρθρου 18 του ν. 3889/2010 προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:

«8. Οι ΕΠ.Ε.Α. με εξαίρεση τον μήνα Αύγουστο εκάστου έτους συνεδριάζουν υποχρεωτικά τέσσερις (4) φορές ανά μήνα και εξετάζουν είκοσι πέντε (25) υποθέσεις ανά συνεδρίαση. Στην περίπτωση που στο τέλος εκάστου μήνα δεν έχει ολοκληρωθεί η εξέταση εκατό (100) υποθέσεων, δεν θα καταβάλλεται αποζημίωση στα μέλη της ΕΠ.Ε.Α..»

Η ως άνω νομοθετική παρέμβαση αποτελεί θετική εξέλιξη για τον κλάδο και έμπρακτη αναγνώριση από την Πολιτεία, δια του Υπουργού Περιβάλλοντος και συναδέλφου, Κωστή Χατζηδάκη, της σημασίας του θεσμικού ρόλου των δικηγόρων.

Το νομοσχέδιο, όπως ψηφίστηκε, είναι διαθέσιμο στο σύνολό του στον κάτωθι σύνδεσμο:

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/e-perivallon-odig-pap-neo-apospasma.pdf