ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Ίδρυση – Σκοπός – Μέλη

Άρθρο 1

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία “ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ” και έδρα τη Δράμα, ως καθολικός διάδοχος φορέας του καταργούμενου Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Δράμας.

Άρθρο 2

Σκοπός του Σωματείου είναι η οικονομική ενίσχυση των μελών του, ιδίως:

α) με καταβολή “εφάπαξ” βοηθήματος κατά την έξοδο του μέλους – δικηγόρου από την υπηρεσία και

β) με καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε περίπτωση προσωρινής ολικής ανικανότητας για εργασία.

Άρθρο 3

Μέλη του Σωματείου μπορούν να είναι όλοι οι νόμιμα διορισμένοι ήδη εγγεγραμμένοι δικηγόροι καθώς κι εκείνοι που θα διοριστούν και θα εγγραφούν στο Μητρώο του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας μετά την έγκριση και δημοσίευση του καταστατικού αυτού, για όσο διάστημα διατηρούν την ιδιότητα αυτή, εφόσον διατηρούν στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Δράμας το δικηγορικό τους γραφείο, ασκούν πραγματικά τη δικηγορία στην περιφέρεια αυτή και εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό αυτό.
α. Εγγραφή μελών:

 1. Η εγγραφή στο Σωματείο των ήδη εγγεγραμμένων στο Μητρώο του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας γίνεται αυτόματα και αυτοδίκαια με την υπογραφή του παρόντος καταστατικού.
 2. Η εγγραφή των δικηγόρων που θα διοριστούν ή μετατεθούν στο μέλλον στο Δ.Σ.Δ. γίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία υποβάλλεται στο Δ.Σ. του Σωματείου. Για την εγγραφή κάθε μέλους σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο αποφασίζει το Δ.Σ. στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίαση του. Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή, ως ημέρα κτήσεως της ιδιότητας του μέλους θεωρείται η ημέρα καταχώρισης της αίτησης προς εγγραφή του ενδιαφερομένου στο πρωτόκολλο του Σωματείου.

β. Αποχώρηση μελών:

Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από το Σωματείο μετά από έγγραφη αίτησή του η οποία γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του. Το μέλος που αποχωρεί δεν διατηρεί κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Σωματείου.

γ. Αποβολή μελών:

Την αποβολή μέλους αποφασίζει για σπουδαίο λόγο η Γ. Σ. του Σωματείου, μετά από πρόταση του Δ.Σ.

δ. Διαγραφή μελών:

Τα μέλη του Σωματείου που εξέρχονται της δικηγορίας με οποιονδήποτε τρόπο, όσα μετατίθενται ύστερα από αίτηση τους σε άλλο δικηγορικό σύλλογο, καθώς και όσα αποβάλλονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο διαγράφονται από το μητρώο μελών του Σωματείου και δεν διατηρούν κανένα δικαίωμα από το καταστατικό αυτό, εκτός από αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 11 του παρόντος.

Η επανεγγραφή του μέλους που διαγράφηκε επιτρέπεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου εφόσον καταβληθούν όλες οι καθυστερημένες οφειλές καθώς και ποσό ίσο με την εισφορά νεοεγγεγραμμένου μέλους της παρ. 1 του άρθρου 5.

Άρθρο 4

Τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, του κανονισμού λειτουργίας του που θα συνταχθεί από το Δ.Σ., τους νόμους και τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ. Ενδεικτικά υποχρεούνται: α) να ανταποκρίνονται στις οικονομικές υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος β) να παρέχουν κάθε πληροφορία και στοιχείο που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και του κανονισμού λειτουργίας.

Η επανειλημμένη άρνηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν καταστατικό αποτελεί σπουδαίο λόγο αποβολής του μέλους από το Σωματείο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Πόροι
Άρθρο 5

Πόροι του Σωματείου είναι:

 1. α) Δικαίωμα εγγραφής για καθέναν που στο εξής θα εγγράφεται στο Σωματείο ανερχόμενο στο ποσό των 60 Ευρώ και β) Εισφορά νεοεγγεγραμμένου μέλους στο Σωματείο ανερχομένη στο ποσό των 1.500 Ευρώ, το οποίο καταβάλλεται εφάπαξ ή σε δέκα άτοκες εξαμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την εγγραφή. Το ύφος της εισφοράς μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου.
 1. Ειδική εισφορά ανάλογα με το είδος του Δικαστηρίου στο οποίο παρίσταται το μέλος ή καταθέτει δικόγραφο, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου και εγκρίνεται από την Γ.Σ. των μελών του.

Οι εισφορές αυτές βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τους δικηγόρους – μέλη του Σωματείου και όχι τους εντολείς τους.

 1. Εισφορά ίση με ποσοστό 5% από την αμοιβή που εισπράπεται συνολικά από παραστάσεις σε συμβόλαια.
 2. Κάθε πρόσοδος από την κινητή ή ακίνητη περιουσία του Σωματείου.
 3. Κάθε άλλη πρόσοδος που δεν περιλαμβάνεται στις προηγούμενες παραγράφους (ενδεικτικά αναφέρονται δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες κλπ).

Διάθεση Πόρων

Άρθρο 6

Οι πόροι του Σωματείου χρησιμοποιούνται για:

α) την πληρωμή των εξόδων διαχειρίσεως και λοιπών δαπανών

β) για την εκπλήρωση του σκοπού του άρθρου 2 του καταστατικού

γ) για το σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου.

Άρθρο 7

Τα έξοδα διαχειρίσεως και γενικά οι δαπάνες του Σωματείου γίνονται με εντάλματα πληρωμής που εκδίδει και υπογράφει ο πρόεδρος του Δ.Σ. αφού προηγηθεί έγκρισή τους από αυτό, εγγράφονται αναλυτικά στον ετήσιο προϋπολογισμό που ψηφίζει η Γ.Σ. και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% των ανεκκαθαρίστων εσόδων του Σωματείου της αμέσως προηγούμενης ετήσιας οικονομικής χρήσης. Η υπέρβαση επιτρέπεται μόνο με προηγούμενη απόφαση της Γ.Σ.

Άρθρο 8

 1. Εφάπαξ βοήθημα δικαιούνται:

α) τα μέλη που παραιτούνται από τη δικηγορία και υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από το Τ.Ν. μετά από συμπλήρωση 30 χρόνων δικηγορίας ή του 60ού έτους ηλικίας, εφόσον στην περίπτωση αυτή έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 25 χρόνια άσκησης δικηγορίας.

β) όσοι έχουν μόνιμη ανικανότητα για την άσκηση της δικηγορίας και παραιτούνται ή παύονται για το λόγο αυτό.

γ) η οικογένεια του μέλους που πέθανε. Ως οικογένεια νοείται σε πρώτη τάξη ο/η σύζυγος σε ποσοστό 50% και τα τέκνα του κληρονομουμένου ( δικαιούμενα ισομερώς ) στο υπόλοιπο 50% και σε δεύτερη τάξη οι γονείς και τα αδέρφια. Μαζί με το/τη σύζυγο στην πρώτη τάξη, συντρέχουν οι γονείς και τα αδέρφια, εφόσον δεν υπάρχουν παιδιά, στο υπόλοιπο 50% ισομερώς. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν δικαιούχοι σύμφωνα με τα παραπάνω, το βοήθημα παραμένει ως έκτακτος πόρος στο ειδικό αποθεματικό της παρ. 2 του άρθρου 16 του παρόντος.

      2. Το εφάπαξ βοήθημα του άρθρου 2 καθορίζεται στο ποσό των 7.369.000 δραχμών και παραμένει αμετάβλητο μέχρι τις 31-12-2002. Από 1-1-2003 και εφεξής θα αυξάνεται κατ’ έτος κατά το ποσοστό του πληθωρισμού του προηγουμένου έτους προσαυξημένο κατά 50%. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό που χορηγήθηκε το προηγούμενο έτος ούτε μεγαλύτερο κατά 10% από αυτό. Για τις περιπτώσεις β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου αυτού ισχύουν τα εξής: Αν ο λόγος χορήγησης γεννηθεί μέσα στο πρώτο έτος άσκησης δικηγορίας από μέλος του Σωματείου, το βοήθημα που θα χορηγηθεί ανέρχεται στο 10% του προβλεπομένου κατά το έτος εκείνο ( δεν μπορεί όμως ποτέ το ποσό αυτό να είναι μικρότερο από την ήδη καταβληθείσα εισφορά νεοεγγεγραμμένου μέλους που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος ). Με την ίδια προϋπόθεση υπέρ του δικαιούχου, το ποσοστό αυτό προσαυξάνεται κατά 10% κάθε χρόνο μέχρι και το 10ο έτος άσκησης δικηγορίας.

     3. Για τους από μετάθεση ή συνταξιούχους άλλου κλάδου ( στρατιωτικού, δημοσίου, δικαστικού κ.ά. ) που εγγράφονται στο Σωματείο απαιτούνται οι εξής πρόσθετες προϋποθέσεις:

 1. i) Για την παροχή του εφάπαξ βοηθήματος του άρθρου 2 στους από μετάθεση
  εγγεγραμμένους απαιτείται τουλάχιστον δεκαετής άσκηση της δικηγορίας στον οικείο Σύλλογο ( Δράμας ), ανεξάρτητα από οποιαδήποτε προϋπηρεσία σε άλλο σύλλογο, η οποία υπολογίζεται μόνο ως προς τη συμπλήρωση 30ετίας στην δικηγορία του ενδιαφερομένου, ως λόγος υποβολής παραιτήσεως αιτία συνταξιοδοτήσεως. Με τη συμπλήρωση αυτού του χρόνου ( 10ετία ), γεννάται για πρώτη φορά η πιο πάνω αξίωση. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συμπληρωθεί ο χρόνος αυτός, κανένα δικαίωμα για παροχή εφάπαξ βοηθήματος δεν παρέχεται από το καταστατικό αυτό. Μετά την συμπλήρωση του χρόνου αυτού ( 10ετία ) θα δικαιούνται το εφάπαξ βοήθημα του άρθρου 2 όσοι αποχωρήσουν οριστικά από τη δικηγορία, κατά το λόγο του χρόνου υπηρεσίας τους στον Δ.Σ.Δ., δηλαδή με αριθμητή τα χρόνια υπηρεσίας και παρονομαστή το 30 ( η διάταξη αυτή ισχύει μόνο για την α) περίπτωση της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού ενώ οι β) και γ) ισχύουν κανονικά, θεωρουμένου ως πρώτου χρόνου αυτού της εγγραφής στον Δ.Σ. Δράμας ).
 2. ii) Για την παροχή του εφάπαξ βοηθήματος του άρθρου 2 στα μέλη που είναι συνταξιούχοι άλλων φορέων απαιτείται τουλάχιστον δεκαπενταετής άσκηση της δικηγορίας στον οικείο Σύλλογο ( Δράμας ), ενώ δεν ισχύουν γι αυτούς οι περιπτώσεις β) και γ) της πρώτης παραγράφου αυτού του άρθρου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της περιπτώσεως i) της παρούσης παραγράφου.

    iii) Για την παροχή του εφάπαξ βοηθήματος του άρθρου 2 σε όσους για οποιονδήποτε εξαιρετικό λόγο θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από το Τ.Ν. απαιτείται τουλάχιστον 20ετής άσκηση Δικηγορίας, εξ ων τα τελευταία 10 έτη στον Δικηγορικό Σύλλογο Δράμας. Όσοι αποχωρούν  από την δικηγορία με τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού και εφόσον συνταξιοδοτούνται από το Τ.Ν. δυνάμει ειδικού Νόμου, θα δικαιούνται το εφάπαξ βοήθημα του άρθρου 2 κατά τον λόγο του χρόνου υπηρεσίας τους στον Δικηγορικό Σύλλογο Δράμας, ήτοι με αριθμητή τα χρόνια υπηρεσίας και παρονομαστή το 30.

Άρθρο 9

1. Το μέλος που πληροί τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδοτήσεως από το Τ.Ν.  – συνυπολογιζομένων των αναγνωρισμένων πλασματικών ετών – και συνεχίζει να ασκεί τη δικηγορία, όταν και όποτε παραιτηθεί ή παύσει για οποιοδήποτε λόγο την άσκησή της, θα λάβει ο ίδιος ή οι δικαιούχοι του άρθρου 8 παρ. 1 περ. γ κατ’ ανώτατο όριο το εφάπαξ βοήθημα που του αναλογούσε κατά το χρόνο πλήρωσης των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

2. Το μέλος που συμπληρώνει 25ετή θητεία στο Δ.Σ.Δ., συνυπολογιζομένων κατ’ ανώτατο όριο τριών πλασματικών χρόνων και παραιτείται από τη δικηγορία δικαιούται τα 25/30 του εφάπαξ βοηθήματος που θα έπαιρνε αυτός που θα παραιτούνταν με συμπλήρωση 30 χρόνων δικηγορίας, τον ίδιο χρόνο. Ανάλογα ποσοστά ισχύουν και για τα 26 – 29 χρόνια υπηρεσίας, με αριθμητή τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας. Οι διατάξεις του άρθρου 10 έχουν και εδώ εφαρμογή.

Άρθρο 10

Η ιδιότητα και ο χρόνος προϋπηρεσίας, η ηλικία και η οικογενειακή κατάσταση του μέλους βεβαιώνονται από τα μητρώα που τηρεί ο Δ.Σ.Δ. καθώς και από κάθε άλλο επίσημο αποδεικτικό στοιχείο. Πλήρες έτος θεωρείται και ο πέρα από τους έξι μήνες τελευταίος χρόνος άσκησης δικηγορίας. Η στρατιωτική υπηρεσία συνυπολογίζεται εφόσον κατά τη διάρκεια της ο ενδιαφερόμενος είχε την ιδιότητα του δικηγόρου.

Άρθρο 11

Το μέλος που μετατίθεται από το Δ.Σ.Δ. σε άλλο σύλλογο καθώς και όποιος παύει για οποιοδήποτε λόγο να είναι δικηγόρος ( λόγω παραίτησης, θανάτου, παύσεως κ.λ.π. ) δεν αποκτά κανένα δικαίωμα στα κεφαλαιακοί στην περιουσία του Σωματείου. Το μέλος που μετατίθεται σε άλλο Σύλλογο μετά από τουλάχιστον πενταετή άσκηση δικηγορίας στον Δ.Σ.Δ. και είναι κατά το χρόνο της μετάθεσης οικονομικά τακτοποιημένο, όταν γεννηθεί δικαίωμα συνταξιοδότησης στο πρόσωπό του, δικαιούται από το Σωματείο, κλάσμα του εφάπαξ βοηθήματος που καταβαλλόταν κατά το χρόνο της μετάθεσης του, με αριθμητή τα χρόνια υπηρεσίας του στον Δ.Σ.Δ. και παρονομαστή το 30.

Άρθρο 12

Για τη χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο στο Δ.Σ., το οποίο πρέπει να αποφανθεί μέσα σε 10 μέρες από την υποβολή της. Κατά της απόφασης του Δ.Σ. δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει προσφυγή μέσα σε 30 μέρες από την κοινοποίηση της απόφασης. Η προσφυγή ασκείται στην Ελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου ( Ε.Ε. ), η οποία για να αποφανθεί συνέρχεται σε κοινή συνεδρίαση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Δ. Η απόφαση εκδίδεται μέσα σε 15 μέρες και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Ο τελευταίος, μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση, μπορεί να ζητήσει την αναθεώρησή της από τη Γ.Σ.

Άρθρο 13

Το εφάπαξ καταβάλλεται μέσα σε τρεις μήνες από τότε που γεννήθηκε η αιτία χορήγησης και υποβλήθηκε η σχετική αίτηση. Η πληρωμή γίνεται από το Δ.Σ. ανάλογα με την οικονομική και ταμειακή ευχέρεια. Προηγούνται όσοι αποχωρούν λόγω ανικανότητας, ακολουθούν οι συγγενείς όσων έχουν πεθάνει, στη συνέχεια όσοι συμπλήρωσαν 30ετή άσκηση δικηγορίας και τέλος όσοι αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας, με σειρά αρχαιότητας. Στην περίπτωση που τα διαθέσιμα κεφάλαια δεν επαρκούν για την πληρωμή όλων, όσοι απομένουν πληρώνονται το επόμενο έτος, με την ίδια σειρά προτεραιότητας. Πάντως το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να καταβάλει σε όλους τους δικαιούχους ποσοστά έναντι του βοηθήματος ανάλογα με την ταμειακή ευχέρεια, μέχρι την αποπληρωμή του.

Άρθρο 14

Το μέλος που πήρε το εφάπαξ βοήθημα του άρθρου 2 διαγράφεται από το Μητρώο και κανένα άλλο δικαίωμα δεν αποκτά. Στην περίπτωση που επανέλθει στη δικηγορία ή διοριστεί σαν έμμισθος νομικός σύμβουλος ή συμβολαιογράφος στη Δράμα, αυτός που παραιτήθηκε λόγω 30ετούς άσκησης δικηγορίας ή ορίου ηλικίας ή μόνιμης ( ισόβιας ) ανικανότητας, το εφάπαξ βοήθημα που έλαβε αποδίδεται στο Σωματείο, λόγω μη νόμιμης αιτίας διατήρησης της ωφέλειας, μπορεί δε να εισπραχθεί με κάθε νόμιμο μέσο από το Δ.Σ. υπέρ του Σωματείου. Από την λήψη του εφάπαξ βοηθήματος μέχρι την επιστροφή του οφείλεται ο τραπεζικός τόκος.

Άρθρο 15

Η παροχή που προβλέπεται από την περ. β) του άρθρου 2 του παρόντος θα καθορίζεται από τον κανονισμό λειτουργίας που θα συνταχθεί από το πρώτο Δ.Σ. του Σωματείου μετά την κτήση νομικής προσωπικότητας και θα εγκριθεί από την Γ.Σ. των μελών του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Αποθεματικά – Διαθέσιμα για εφάπαξ

Άρθρο 16

1) Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του Σωματείου σχηματίζεται έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο από το 5% των ετησίων εσόδων του Σωματείου, όπως αυτά προκύπτουν πριν την εκκαθάριση.

2) Για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου εκτός από αυτόν που προβλέπεται στην περίπτωση α) του άρθρου 2 του παρόντος δημιουργείται ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από το 10% του ποσού το οποίο απομένει μετά την αφαίρεση του συνολικού έκτακτου αποθεματικού από το ταμειακό υπόλοιπο κάθε χρήσης.

3) Για την εκπλήρωση του σκοπού που προβλέπεται από την περ. α) του άρθρου 2 του παρόντος διατίθεται το ποσό που απομένει μετά τον σχηματισμό των ανωτέρω αποθεματικών.

4) Σε περίπτωση έλλειψης διαθεσίμων για το σκοπό της περ. α) του άρθρου 2 μπορεί να διατεθεί το ειδικό αποθεματικό της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, μετά από απόφαση του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Όργανα

Άρθρο 17

Συλλογικά όργανα του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 18

 1. Η Γ.Σ. αποτελείται από όλα τα μέλη του Σωματείου, είναι το ανώτατο όργανο του
  και αποφασίζει για κάθε θέμα.
 2. Η Γ.Σ. συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις μία φορά το χρόνο, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. ή η Ε.Ε. ή μετά από έγγραφη αίτηση του ενός τρίτου ( 1/3 ) των μελών, που απευθύνεται στο Δ.Σ. και αναγράφει το λόγο της πρόσκλησης. Το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε 10 μέρες από την υποβολή της αίτησης.
 3. Η Γ.Σ. συγκαλείται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. είτε, με προσωπικές προσκλήσεις που αναγράφουν τα θέματα που θα συζητηθούν είτε με δημοσίευση σε τοπική εφημερίδα. Απαρτία υπάρχει όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερο από τα απόντα. Όταν δεν υπάρχει απαρτία η Γ.Σ. συνέρχεται στον ίδιο τόπο την αντίστοιχη μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδος και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων.
 4. Στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. προεδρεύει ο εκάστοτε πρόεδρος του Δ.Σ., εκτός από τη συνεδρίαση των αρχαιρεσιών όπου προεδρεύει μέλος που εκλέγεται από την ίδια τη Γ.Σ.

Για όλα τα θέματα και τις αποφάσεις της Γ.Σ. τηρούνται πρακτικά που καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα του Δ.Σ.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό αυτό.

Άρθρο 19

 1. Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές Δ.Σ. που παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του.
 2. Μέλη του Δ.Σ. μπορούν να εκλεγούν όλοι οι δικηγόροι που έχουν συμπληρώσει πενταετή άσκηση δικηγορίας στον Δ.Σ.Δ. και που δεν είναι μέλη του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου, εκτός αν παραιτηθούν πριν την υποβολή της υποψηφιότητάς τους.
 3. Τα τακτικά μέλη του Δ. Σ. συνέρχονται σε πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους μετά από πρόσκληση του μέλους που πλειοψήφισε και συγκροτούνται σε Σώμα,
  εκλέγοντας τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί η θέση του Προέδρου κατά τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. καλείται το πρώτο κατά τη σειρά επιτυχίας επιλαχόν μέλος και το Δ.Σ. με τη συμπληρωμένη πλέον σύνθεσή του εκλέγει στην πρώτη του συνεδρίαση το νέο πρόεδρο για το υπόλοιπο διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση της θητείας του Δ.Σ. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και για τα υπόλοιπα μέλη και αξιώματα του Δ. Σ.
 4. Η θητεία του Δ.Σ. είναι 3ετής. Αρχίζει και ολοκληρώνεται ταυτόχρονα με την θητεία του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου.

Άρθρο 20

 1. Το Δ.Σ. διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Σωματείου, φροντίζει για την είσπραξη των πόρων του καθώς και για την επωφελή τοποθέτηση των κεφαλαίων του. Απαγορεύεται η διάθεσή τους σε οποιονδήποτε τρίτο ενώ για την απόκτηση ακινήτου απαιτείται απόφαση της Γ.Σ.
 2. Το Δ.Σ. λογοδοτεί κατ’ έτος για τα πεπραγμένα στη Γ.Σ. Μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους καταρτίζει και υποβάλλει στην Γ.Σ. προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων προς έγκριση, στο τέλος δε κάθε έτους απολογισμό της χρήσης που έληξε. Όλα τα στοιχεία διαχείρισης του Σωματείου υποβάλλονται στην Ε.Ε. η οποία, μετά από έλεγχό τους, συντάσσει έκθεση προς τη Γ.Σ.
 3. Αντίγραφα του προϋπολογισμού και απολογισμού διανέμονται στα μέλη δύο τουλάχιστο μέρες πριν τη σύγκληση της Γ.Σ. Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν προσωπική, αλληλέγγυα και αδιαίρετη ευθύνη για κάθε ζημία που προκαλείται στο Σωματείο από υπαιτιότητά τους.
 4. Κατά των αποφάσεων του Δ.Σ. επιτρέπεται προσφυγή από όποιον έχει έννομο
  συμφέρον ενώπιον της Γ.Σ.
 5. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις δύο φορές το μήνα, σε μέρα που ορίζεται από πριν, με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, όπου καθορίζονται και τα θέματα. Μπορεί να συνέλθει και εκτάκτως με πρόσκληση του Προέδρου, ή όταν το ζητήσουν δύο τουλάχιστο μέλη του ή όταν το ζητήσει η Ε.Ε. Απαρτία υπάρχει όταν παρίστανται τρία μέλη ενώ οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Οι αποφάσεις του Δ. Σ. καταχωρίζονται σε βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από όλα τα παρόντα κάθε φορά μέλη. Κατά των αποφάσεων του Δ.Σ. που αφορούν σε διάθεση χρημάτων επιτρέπεται προσφυγή μέσα σε 5 μέρες από την κοινοποίηση για τον ενδιαφερόμενο, από δε τα μέλη που μειοψήφισαν από τη λήψη της αποφάσεως ενώπιον της Γ.Σ. του Σωματείου.

Άρθρο 21

 1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο δικαστικά και εξώδικα. Τα έγγραφα του Σωματείου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα, και σφραγίζονται με κυκλική σφραγίδα που έχει περιμετρικά την επωνυμία του Σωματείου και στο κέντρο το έτος ίδρυσής του. Σε περίπτωση κωλύματος τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τον Γραμματέα το νεότερο μέλος.
 2. Ο Ταμίας εισπράττει κάθε έσοδο με διπλότυπη απόδειξη, προβαίνει δε στις πληρωμές με ένταλμα που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., με βάση απόφαση αυτού ( του Δ.Σ. ). Έχει την υποχρέωση να καταθέτει σε αναγνωρισμένη τράπεζα κάθε ποσό που υπερβαίνει τις 500.000 δραχμές. Για την ανάληψη των ταθέσεων απαιτείται πράξη του Δ.Σ. Ο Ταμίας μπορεί να προβεί στην είσπραξη κάθε ποσού που οφείλεται στο Σωματείο με κάθε νόμιμο μέσο. Σε περίπτωση κωλύματος του Ταμία, τον αναπληρώνει το μέλος του Δ.Σ. που ο ίδιος υποδεικνύει.

Το Δ.Σ. μπορεί να προσλαμβάνει λογιστή ή άλλο κατάλληλο προσωπικό για την τήρηση των βιβλίων και την διεκπεραίωση των εργασιών του Σωματείου.

Άρθρο 22

1) Ταυτόχρονα με το Δ.Σ. εκλέγεται από τη Γ.Σ. πενταμελής Ελεγκτική Επιτροπή ( Ε.Ε. ) από μέλη που έχουν τουλάχιστο πενταετή δικηγορική υπηρεσία, τα οποία εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα. Όταν κωλύεται ο Γραμματέας αναπληρώνεται από το νεότερο μέλος. Τα μέλη της Ε.Ε. δεν μπορούν να είναι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον τέταρτο βαθμό με τα μέλη του Δ.Σ. Δεν μπορούν επίσης να είναι μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου ή του Δικηγορικού Συλλόγου.

2) Η Ε.Ε., που παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες της, εποπτεύει και ελέγχει αν οι πράξεις του Δ.Σ. είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του καταστατικού αυτού και τις αποφάσεις της Γ.Σ., δικαιούται να εξετάζει και ελέγχει τα έγγραφα και τα βιβλία και να παίρνει κάθε μέτρο που θεωρεί αναγκαίο για τη διαφύλαξη των συμφερόντων του Σωματείου.

Τέλος οφείλει να ελέγχει τον ετήσιο απολογισμό και να υποβάλλει έκθεση στη Γ.Σ. Τα εδάφια γ) και δ) της παρ. 5 του άρθρου 20 εφαρμόζονται ανάλογα.

Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. γίνεται άμεσα με ψηφοδέλτια και με σχετική πλειοψηφία.

Άρθρο 23

Το πρώτο Δ. Σ. που θα αναλάβει καθήκοντα μετά την κτήση νομικής προσωπικότητας του Σωματείου οφείλει εντός τριμήνου από της αναλήψεως των καθηκόντων του να συντάξει τον κανονισμό λειτουργίας του Σωματείου, ο οποίος θα υποβληθεί για έγκριση στην Γ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Τροποποίηση – Διάλυση

Άρθρο 24

Το καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί σε κάθε του διάταξη μετά από απόφαση της Γ.Σ., που λαμβάνεται απαρτία των μισών τουλάχιστον εγγεγραμμένων μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Κάθε ζήτημα που προκύπτει κατά την εφαρμογή του καταστατικού αυτού λύνεται με κοινή απόφαση του Δ.Σ. και της Ε.Ε. του Σωματείου.

Άρθρο 25

Το Σωματείο μπορεί να διαλυθεί ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, η οποία αποφασίζει συγχρόνως και για την τύχη της περιουσίας του με την απαρτία και πλειοψηφία του προηγούμενου άρθρου ή για τους λόγους που προβλέπονται από το νόμο.

Άρθρο 26

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι έξι ( 26 ) άρθρα και εγκρίθηκε ομόφωνα από την ιδρυτική γενική συνέλευση του Σωματείου της 17-5-1999 ενώ εξουσιοδοτήθηκε το εκλεγμένο επίσης ομόφωνα προσωρινό διοικητικό συμβούλιο να ζητήσει την έγκρισή του από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. του Λ.Ε.Α.Δ.Δ.

Θ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ