Μηνιαίες Χορηγούμενες Ενισχύσεις Λ.Ε.Δ.Ε. Ιουλίου 2106

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Αχαρνών 29-10439 Αθήνα
Τηλ.: 210-8822076 / Φαξ: 210-8822914 / Εmail: info@lede.gr

Αθήνα 2 Αυγούστου 2016
Αριθ. Πρωτ. 2249

Προς
-τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων-μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.
-τον Πρόεδρο της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος
-την Πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων των Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας
-όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 1/7/2016-31/7/2016, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού218.540,22 ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας 27.800,00 ευρώ σε 19 μέλη
Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού 8.000,00 ευρώ σε 10 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης 152.600,00 ευρώ σε 15 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω Μ.Ο.Α. 9.565,22 ευρώ σε 1 μέλος
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω θανάτου 20.400,00 ευρώ σε 2 μέλη
Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση 175,00 ευρώ σε 1 μέλος

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. να αναρτήσουν την παρούσα ανακοίνωση στις ιστοσελίδες τους, για ενημέρωση των μελών τους.

Η Διευθύντρια

ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ