Ορισμός Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής για διεξαγωγή διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων στην Α΄ εξεταστική 2021

Απόσπασμα-Πρακτικού-11-2021