Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο «Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας»