Δελτίο Τύπου ΔΣΑ: Σημαντικές αλλαγές στην υποχρεωτική διαμεσολάβηση μετά από παρεμβάσεις του δικηγορικού σώματος

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 16.1.2018

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με σημαντικές τροποποιήσεις, μετά από παρεμβάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων και του ΔΣΑ, ψηφίσθηκαν χθες στην Βουλή οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου για την καθιέρωση υποχρεωτικής διαμεσολάβησης σε συγκεκριμένες κατηγορίες αστικών διαφορών.

Οι αλλαγές, σε σχέση με το αρχικό σχέδιο που είχε τεθεί σε διαβούλευση, αφορούν τόσο το εύρος των διαφορών που υπάγονται σε υποχρεωτική διαμεσολάβηση, όσο και την προβλεπόμενη ελάχιστη αμοιβή του διαμεσολαβητή.

Συγκεκριμένα, εξαιρέθηκαν από την υποχρεωτική διαμεσολάβηση: οι εργατικές διαφορές, οι διαφορές από πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων, από χρηματοδοτική μίσθωση, από δικαιόχρηση, από δανειακές συμβάσεις με τράπεζες, από πιστωτικές κάρτες, οι διαταγές πληρωμής, οι ναυτικές διαφορές, οι διαφορές του ν. 3869/2010, οι κύριες παρεμβάσεις, οι διαφορές με εναγόμενο το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ, οι υποθέσεις νομικής βοήθειας, οι δίκες περί την εκτέλεση, οι ανακοπές των άρθρων 632, 633 παρ. 2 ΚΠολΔ, και κάθε περίπτωση στην οποία δεν προβλέπεται αναστολή εκτέλεσης.

Επιπλέον, η ελάχιστη αμοιβή του διαμεσολαβητή μειώθηκε στην τακτική διαδικασία από 250€ σε 170€, στις ειδικές διαδικασίες από 250 € σε 50€ και στις μικροδιαφορές από 100€ σε 50€.

Σε κάθε περίπτωση, η υποχρεωτική διαμεσολάβηση, όπως ψηφίστηκε στο νομοσχέδιο, βρίσκει αντίθετο το δικηγορικό σώμα, καθώς αντίκειται στο Σύνταγμα και το ενωσιακό δίκαιο, τούτο δε, θα επιδιωχθεί να διαγνωστεί με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο.

Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας όπου αποτυπώνονται οι τροποποιήσεις που επήλθαν στο σχέδιο νόμου κατά την νομοπαραγωγική διαδικασία.

Πίνακας Αλλαγών των διατάξεων για τη διαμεσολάβηση

Σύγκριση Προσχεδίου διαβούλευσης (2.1.2018) με το  νομοσχέδιο, μετά τις νομοτεχνικές βελτιώσεις (12.1.2018 & 15.1.2018)

Άρθρο Αρχικό Σχέδιο (κείμενο διαβούλευσης) Νομοσχέδιο (μετά τις νομοτεχνικές βελτιώσεις)
182 παρ. 1 Διαφορές υπαγόμενες στην υποχρεωτική διαμεσολάβηση Εργατικές , Οροφοκτησία, Αυτοκίνητα (υλικές ζημιές), Αμοιβες, Οικογενειακές, Ιατρική ευθύνη, βιομηχανική ιδιοκτησία, πρακτορεία χρηματικών απαιτήσεων, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, συμβάσεις δικαιόχρησης, δανειακές συμβάσεις με τράπεζες, χρηματιστηριακές, ναυτικές Εξαιρέθηκαν:

 1. Εργατικές διαφορές,
 2. Διαφορές από πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων
 3. Χρηματοδοτική μίσθωση
 4. Δικαιόχρηση
 5. Δανειακές συμβάσεις με τράπεζες
 6. Διαταγές πληρωμής
 7. Πιστωτικές κάρτες
 8. Ναυτικές διαφορές
 9. Διαφορές ν. 3869/2010
 10. Κύριες παρεμβάσεις,
 11. Διαφορές με εναγόμενο το δημόσιο ή ΝΠΔΔ,
 12. Υποθέσεις νομικής βοήθειας
 13. Δίκες περί την εκτέλεση
 14. Ανακοπές ΚΠολΔ 632, 633 παρ. 2
 15. Κάθε περίπτωση στην οποία δεν προβλέπεται αναστολή εκτέλεσης

 

194 Ελάχιστη αμοιβή διαμεσολαβητή στην τακτική διαδικασία 250 € (έως 2 ώρες) + 100 €/ώρα (πέραν των 2 ωρών) 170 € (έως 2 ώρες)
194 Ελάχιστη αμοιβή διαμεσολαβητή στις ειδικές διαδικασίες 250 € (έως 2 ώρες) + 100 €/ώρα (πέραν των 2 ωρών) 50 €
194 Ελάχιστη αμοιβή διαμεσολαβητή στις μικροδιαφορές 250 € (έως 2 ώρες) + 100 €/ώρα (πέραν των 2 ωρών) 50 €
182 παρ. 2Β, 4 Γνωστοποίηση Νομότυπη κλήτευση Με :

 1. email,
 2. fax, ή
 3. συστημένη επιστολή.

Στις περιπτώσεις αυτές να αποδεικνύεται το περιεχόμενο και η ημερομηνία της γνωστοποίησης

182 παρ. 2Β Προϋπόθεση του παραδεκτού της συζήτησης Το αντίγραφο του πρακτικού πρέπει να επισυνάπτεται στην αγωγή ή το ένδικο βοήθημα Αποσαφηνίζεται ότι η προσκόμιση του πρακτικού αποτυχίας δεν συνιστά προϋπόθεση προσφυγής στο δικαστήριο και δεν πρέπει να επισυνάπτεται στην αγωγή, αλλά μπορεί να προσκομιστεί και κατά τη συζήτηση (τίθεται επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης)
182 παρ. 2Β Δυνητική χρηματική ποινή επί μη προσέλευσης (επιβάλλεται με τη δικαστική απόφαση) 1000 € – 5000 € +

0,1% – 0,2 % του αντικειμένου της διαφοράς

120 € – 300 € +

0% – 0,2% του αντικειμένου της διαφοράς

182 παρ. 2Β Φορέας είσπραξης χρηματικών ποινών Δημόσιο ΤΑΧΔΙΚ
182 παρ. 3 Διάρκεια διαμεσολάβησης Κλήση : 15 – 30 ημέρες από την αίτηση του προσφεύγοντος

Ολοκλήρωση: εντός επομένων 90 ημερών

Παράταση: έως 60 ημέρες

Κλήση : εντός 15 ημερών από τη γνωστοποίηση της αίτησης του προσφεύγοντος στα άλλα μέρη

Ολοκλήρωση : εντός των επόμενων 30 ημερών

Παράταση: έως 30 ημέρες

Ανώτατη διάρκεια διαμεσολάβησης 24 ώρες, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά

183 παρ. 2 Επιλογή διαμεσολαβητή επί ασυμφωνίας των μερών Επιλογή κατ’ αποκλειστικότητα από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης
183 παρ. 2 Ασυμφωνία για τον τόπο της διαμεσολάβησης Επί ασυμφωνίας για τον τόπο της διαμεσολάβησης αποφαίνεται κατ’ αποκλειστικότητα η Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης

Η Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης λαμβάνει υπ’ όψιν της τις διατάξεις του ΚΠολΔ για την κατά τόπο αρμοδιότητα.

 

183 παρ. 2 Αποδεικτική απαγόρευση Οι απόψεις και προτάσεις των μερών δεν μπορούν να αποτελέσουν αποδεικτικά μέσα Οι συζητήσεις και προτάσεις τωνμερών δεν μπορούν να αποτελέσουν αποδεικτικά μέσα
184 παρ. 2 Κατάθεση πρακτικού διαμεσολάβησης Γραμματεία Μον. Πρωτ. του τόπου της διαμεσολάβησης Γραμματεία Μον. Πρωτ. του τόπου που είναι αρμόδιο για την επίλυση της διαφοράς
196 Παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης από εταιρίες Κεφαλαιουχικές και προσωπικές Μόνο ενώσεις προσώπων πιστοποιημένων διαμεσολαβητών
202 Πιστοποιημένοι διαμεσολαβητές Οι πιστοποιημένοι διαμεσολαβητές κατά την έναρξη ισχύος του νόμου διατηρούν την διαπίστευσή τους
198 παρ. 1 Φορείς κατάρτισης Σύμπραξη δικηγορικών συλλόγων με επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς ή επαγγελματικούς φορείς της αυτής εφετειακής περιφέρειας Σύμπραξη δικηγορικών συλλόγων με επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς ή επαγγελματικούς φορείς ή επιμελητήρια
206 Έναρξη ισχύος 12 μήνες από την δημοσίευση στο ΦΕΚ Οι διατάξεις για την υποχρεωτική διαμεσολάβηση καταλαμβάνουν τα εισαγωγικά δικόγραφα στον πρώτο βαθμό που κατατίθενται μετά την παρέλευση του 9 μηνών από την δημοσίευση στο ΦΕΚ
206 Έναρξη ισχύος Οι διατάξεις για τους υποψήφιους διαμεσολαβητές, το πρόγραμμα σπουδών (80 ώρες), τη διαπίστευση των διαμεσολαβητών, το μητρώο, τίθενται σε εφαρμογή σε 3 μήνες από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ Οι διατάξεις για τους υποψήφιους διαμεσολαβητές, το πρόγραμμα σπουδών (80 ώρες), τη διαπίστευση των διαμεσολαβητών, το μητρώο, τίθενται σε εφαρμογή από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ